Ubezpieczenie-dziecko-student-dorosły

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe.

Rodzicom przysługuje w tym zakresie pełna dowolność.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące tzw. trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonej osoby. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczona osoba wbrew swojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.
Nagłość zdarzenia polega na jego błyskawicznym, szybkim przebiegu – tym samym standardowo poza ochroną ubezpieczeniową są takie zdarzenia jak przewlekłe stany chorobowe lub takie, które powstają w dłuższym okresie czasu. Przyczyna zewnętrzna to taka, która ma swoje źródło na zewnątrz poza organizmem człowieka – upadek konaru drzewa na przechodzącą osobę, upadek na śliskiej powierzchni etc. Pełnym zakresem ochrony najczęściej objęte są wypadki jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie nauki, pobytu w zakładzie opiekuńczym, w drodze do szkoły lub zakładu opiekuńczego, jak również w życiu prywatnym tzw. ubezpieczenia z ochroną całodobową. Ochrona ubezpieczeniowa zwykle obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i zielonych szkół. Zakresem ochrony objęte są zwykle wypadki powstałe na terenie kraju w zakresie całodobowym, przy czym przeważnie zakres terytorialny ubezpieczający może za opłatą dodatkowej składki rozszerzyć na inne terytoria poza Polską.
Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu są przy uszczerbku w wysokości 100% i w wypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia a w przypadku uszczerbku częściowego – określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Prezentowana na naszym rynku oferta zwraca uwagę bardzo szeroką wariantowością rozbudowaną o szereg dodatkowych świadczeń umownych. Należą do nich ograniczane maksymalnymi długościami okresów za które wypłacane są świadczenia oraz określonym procentem sumy ubezpieczenia:

•    zwrot kosztów leczenia będących następstwem nieszczęśliwego wypadku;

•    zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego;

•    zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych;

•    zasiłki dzienne z tytułu czasowej niezdolności do nauki;

•    diety szpitalne;

•    zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego;

•    przy wariantach rozszerzonych refundacje kosztów leczenia zagranicą czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

W ofertach ponad standardowych można spotkać dodatkowe postanowienia dostosowane do specyfiki i potrzeb osób objętych ochroną ubezpieczeniową czasami noszące cechy świadczeń występujących często w ubezpieczeniach życiowych. Powszechnie stosuje się również zwolnienia z przyczyn socjalnych części ubezpieczonych z obowiązku opłacania składki, czy też przekazanie przez zakład ubezpieczeń na rzecz ubezpieczającego określonej darowizny. Podkreślenia wymaga, iż zakład ubezpieczeń nie przyjmuje odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia spełniające kryteria nieszczęśliwego wypadku. Są sytuacje gdy zakład ubezpieczeń nie odpowiada za określone zdarzenia – są to tzw. wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, których katalog znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.).

W umowach ubezpieczenia NNW szkolnych z ochrony ubezpieczeniowej standardowo wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane na skutek:

•    usiłowania lub popełnienia samobójstwa albo przestępstwa, udziału w bójkach;
spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

•    działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, udziału w zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach, aktach terroryzmu etc.;

•    kierowania po drogach publicznych pojazdami mechanicznym bez wymaganych uprawnień;

•    śmierci i innych uszczerbków powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia, wadliwie wykonanych zabiegów, chorób zawodowych, infekcji;

•    wyczynowego uprawiania sportu przy czym za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość ubezpieczenia tego ryzyka.

Ponadto warunki ubezpieczenia zawierają szereg obowiązków nałożonych na ubezpieczającego w przypadku zaistnienia szkody, które są regulowane przez zakłady w zbliżony sposób. Przede wszystkim ubezpieczony ma obowiązek złagodzić skutki wypadku poprzez poddanie się opiece i zaleceniom lekarskim oraz niezwłocznie po zakończeniu leczenia powiadomić o wypadku zakład ubezpieczeń. Ubezpieczony powinien również przedstawić szczegółowo okoliczności wypadku, przekazać dokumentację medyczną związaną z wypadkiem, zgłaszać wszelkie zdarzenia , które mogą mieć wpływ na powstanie wypadku ubezpieczeniowego (np. pobicia, doznane urazy), współpracować z zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami, u których się ubezpieczony leczył przy przekazywaniu do zakładu ubezpieczeń dokumentacji z przebiegu leczenia, podjąć aktywną współpracę z zakładem ubezpieczeń w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku a także poddać się badaniom przez wskazanych lekarzy.